facebook-pixel

 210 4223330 Καλέστε την WIDE Services για πιστοποιημένες υπηρεσίες e-learning!

Moodle Partner
Menu

EU - National Projects

Συμμετοχή σε Εθνικά και Διεθνή έργα έρευνας και ανάπτυξης ως ενεργό μέλος.

Tale Eu

TALE Project

Teachers’ Assessment Literacy Enhancement (TALE) Project

Πλαίσιο έργου: Erasmus+/ Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Τύπος Ενέργειας: Strategic Partnerships for higher education

Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2016- Σεπτέμβριος 2018

Εταίροι:  University of Cyprus, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (HiOA), Hellenic Open University, University of Heidelberg, University of Debrecen, University of Bedfordshire

Υπεργολάβος: WIDE Services(Greece)

Ιστοσελίδα: http://taleproject.eu/

Περιγραφή Έργου

Το πρόγραμμα (TALE) στοχεύει στη δημιουργία μιας αποδοτικής και βιώσιμης υποδομής κατάρτισης για τους καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας (ELT) που επιθυμούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους όσον αφορά την εκμάθηση γλωσσών. Για το σκοπό αυτό, δίδεται έμφαση στον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να δημιουργήσει υλικό αξιολόγησης υψηλής ποιότητας και να υιοθετήσει κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης στο πλαίσιο διδασκαλίας του / της.

Το πρόγραμμα προσφέρει 8 ξεχωριστά μαθήματα για την εκμάθηση γλωσσών με ανοικτή πρόσβαση. Εκτός από τα ELTs, τα μαθήματα TALE μπορούν να ωφελήσουν και άλλους καθηγητές ξένων γλωσσών. Το κύριο κοινό-στόχος του έργου είναι:

  1. καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας
  2. μαθητές Αγγλικής γλώσσας
  3. εκπαιδευτές πολιτικής εκπαίδευσης

4.εμπειρογνώμονες και ερευνητές στον τομέα της γλωσσικής εξέτασης και αξιολόγησης

  1. καθηγητές ξένων γλωσσών πριν και από την υπηρεσία (εκτός των αγγλικών)

Σε καθεμία από τις συμμετέχουσες χώρες θα πραγματοποιηθούν δύο εκδηλώσεις με στόχο τη διάδοση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης αναγκών και του διαδικτυακού κύκλου κατάρτισης, αντίστοιχα. Σε αυτές τις εκδηλώσεις θα συμμετάσχουν κυρίως ELT και άτομα από τις τρεις τελευταίες κατηγορίες ενδιαφερομένων που αναφέρονται παραπάνω. Κοντά στην ολοκλήρωση του έργου θα διοργανωθεί τελική διάσκεψη με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα κύρια πνευματικά αποτελέσματα του έργου: ανάλυση αναγκών, ηλεκτρονική πορεία και εγχειρίδιο.

Η WIDE Services είναι σημαντικός υπεργολάβος υπεύθυνος για την εγκατάσταση, τη φιλοξενία, την υποστήριξη, τον σχεδιασμό μαθημάτων, τη διαβούλευση κλπ για το Moodle για την πλατφόρμα eLearning.

Γενικός στόχος του έργου

Το πρόγραμμα TALE στοχεύει στην αναμόρφωση της αξιολόγησης γλωσσών για την προώθηση της παραγωγικής συμμετοχής των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών και των σπουδαστών, προκειμένου να βελτιωθεί η εκμάθηση γλωσσών. Δίνει σημασία στη συμπερίληψη των εκπαιδευομένων ως συστατικών στοιχείων ενός αποτελεσματικού συνεργατικού περιβάλλοντος, καθώς και στους ίδιους τους μαθητές στην εκτίμηση της δικής τους εκμάθησης. Αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη αυτονομία για τους ELT, στους οποίους θα επιτραπεί να σχεδιάσουν τη δική τους πορεία προς τους προορισμούς για την εκμάθηση γλωσσών, να λάβουν αποφάσεις για τη μελέτη τους, να δημιουργήσουν το δικό τους προσανατολισμό αξιολόγησης και στόχους και έτσι να γίνουν οι ίδιοι ενεργοί και υπεύθυνοι μαθητές. Επιπλέον, αναμένεται ότι το Έργο θα επηρεάσει θετικά την προσέγγιση των μαθητών στη μάθηση. Η διαχείριση του έργου, η αξιολόγηση, η διασφάλιση της ποιότητας, η διάδοση, η εκμετάλλευση και η βιωσιμότητα θα διεξαχθούν ταυτόχρονα με τις παρακάτω δύο σημαντικές φάσεις:

  1. Αναλύσεις αναγκών που θα επιτευχθούν μέσω μιας αναλυτικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης σχετικά με την τρέχουσα σκέψη στην εκμάθηση γλωσσικής αξιολόγησης και μια εκτεταμένη διαβούλευση με τους ELT για να εξασφαλιστεί ότι η νέα πορεία θα καλύψει τις ανάγκες τους.

2. Ανάπτυξη, πλοήγηση και ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών υλικών και υπηρεσιών για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού προγράμματος. Στο πλαίσιο του έργου TALE αναπτύχθηκαν οκτώ ξεχωριστά μαθήματα (Αξιολόγηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης, των δεξιοτήτων γραφής, των δεξιοτήτων ακρόασης, των δεξιοτήτων ομιλίας, Παροχή ανατροφοδότησης, Εναλλακτικές στην αξιολόγηση, Έλεγχος των επιπτώσεων). Μόλις ολοκληρωθούν τα υλικά και η διαδικασία αξιολόγησης, θα εκπονηθεί, δοκιμαστεί και τελικά δημοσιευθεί το Εγχειρίδιο Διδασκαλίας και Αξιολόγησης Γλωσσών για να καταστεί δυνατή και να προωθηθεί η ευρύτερη υλοποίηση του έργου πέρα ​​από τις οργανώσεις-εταίρους. Το εγχειρίδιο θα περιλαμβάνει επιτυχείς δραστηριότητες και καθήκοντα LTA, καθώς και δείγματα μαθησιακών επιδόσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή του προγράμματος εκπαίδευσης πιλότων. Θα περιλαμβάνει επίσης τα πιο επιτυχημένα εκπαιδευτικά υλικά από την υλοποίηση του μαθήματος που συνέταξαν οι εταίροι της κοινοπραξίας για ELT προ και Ε.Π. προκειμένου να βοηθήσουν τους καθηγητές ξένων γλωσσών να αναπτύξουν και να ενισχύσουν το γλωσσικό τους επίπεδο.

EU - National Projects

WIDE Services participates in national and international R&D projects as an active member (Partner or Subcontractor). WIDE Services usually has the role of the technical partner which undertakes tasks like creation of projects website, partner internal portal, LMS, content development, MOOCs, synchronous learning, reporting/analytics, graphic design (brochures, social media pages, infographics), SCORM creation, Game development (unity), 3D, VR/AR apps, custom development for web applications and more.

If you are looking for partner, contact us now to discuss about your project!

moodle partner logo
Είστε σε μία έμπιστη και αξιόπιστη εταιρεία.

EU FUNDED

NATIONAL FUNDED