facebook-pixel

New Article

 

Τα τελευταία χρόνια τα προγράμματα e-learning κερδίζουν έδαφος καθώς προσφέρουν μία σειρά από οφέλη για τους οργανισμούς και όσους τα παρακολουθούν. Πολλές φορές τα προγράμματα αυτά έρχονται να καλύψουν το κενό που υπάρχει μεταξύ της θεωρίας και της πράξης αλλά και να ενισχύσουν ακόμα περισσότερα το γνωσιακό υπόβαθρο των στελεχών.

«H αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας σε συνδυασμό με τις εξελισσόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων και τις νέες τεχνολογίες, οδηγούν σε νέα είδη e-learning προγραμμάτων όπου εξασφαλίζουν υψηλά KPIs, competencies και ανάπτυξη skills μέσω διαδραστικότητας, κοινωνικοποίησης, ενεργής συμμετοχής στη ροή του μαθήματος κ.ά. Η τεχνολογία είναι το μέσο στο οποίο βασίζεται το e-learning για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εκπαίδευσης των χρηστών μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Κάθε νέα εξέλιξη στοχεύει στη διευκόλυνση του εκπαιδευόμενου αλλά και στην εξασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της διατήρησης του ενδιαφέροντός του. Επιπρόσθετα, ενισχύονται τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευόμενων και μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών, μειώνοντας την ανάγκη για φυσική παρουσία σε αίθουσα».

 Αναφερει ο Γιάννης Αράπογλου, Γενικός Διευθυντής, e-Learning Solutions Architect, WIDE Services

 Γιατι e-learning?

Ένας από τους κυριότερους λόγους για να επιλέξει κάποιος ένα e-learning πρόγραμμα είναι η δυνατότητα παρακολούθησης οποιαδήποτε χρονική στιγμή καθώς μπορεί να ανατρέξει στην ύλη του μαθήματος ανά πάσα ώρα και στιγμή. Τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι ευέλικτα και φέρουν το χαρακτηριστικό της προσαρμοστικότητας με βάση τις συνθήκες της εργασίας και γενικά της καθημερινότητας. Στόχος ενός προγράμματος e-learning δεν είναι να αντικαταστήσει την αξία του πτυχίου και των σπουδών αλλά να προσφέρει εξειδίκευση και επιμόρφωση στον εκάστοτε τομέα δραστηριότητας ή/και ενδιαφέροντος.
Το e-learning μπορεί να μεταφραστεί σε χαμηλότερο κόστος για την παροχή εκπαίδευσης σε πιο μικρό χρονικό διάστημα. Ειδικά αν οι εργαζόμενοι της εταιρείας βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές ανά τον κόσμο, η αξία των προγραμμάτων αυτών μεγιστοποιείται. Τα κύρια χαρακτηριστικά της e-learning μάθησης είναι:

Η κατάρτιση: Αυτό σημαίνει ότι τα προγράμματα αυτά εστιάζουν στην εκμάθηση/διδασκαλία συγκεκριμένων δεξιοτήτων και την επίτευξη του εκάστοτε ορισμένου στόχου.

Η πρόσβαση: Ένα από τα οφέλη του e-learning είναι ότι παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύτερο κοινό. Ειδικά μέσω του cloud και του διαδικτύου, οι εταιρείες μπορούν να προσφέρουν μαθήματα κατάρτισης στο ανθρώπινο δυναμικό τους, οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε. Μάλιστα, αυτό αποκτά αξία αν πρόκειται για μια πολυεθνική εταιρεία ή έναν οργανισμό που δραστηριοποιείται σε διαφορετικές χώρες αλλά αναζητά μία λύση που θα καλύπτει όλα τα ενδιαφερόμενα στελέχη.

Ο γρήγορος ρυθμός: Ως απόρροια των παραπάνω, τις περισσότερες φορές μια τέτοια εκπαίδευση ολοκληρώνεται σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα από ότι, για παράδειγμα, οι μεταπτυχιακές σπουδές.

Η σταδιοδρομία: Η εκπαίδευση μέσω e-learning βοηθά τον εκάστοτε εργαζόμενο να αποκτήσει νέες δεξιότητες που θα συμβάλουν στην επαγγελματική ανέλιξή του μέσα στον οργανισμό. Παράλληλα, ο χρόνος που απαιτείται για την εκπλήρωση των μαθημάτων συνήθως δεν είναι αποτρεπτικός ως προς τον φόρτο εργασίας. Οι εργαζόμενοι μπορούν επίσης να μάθουν με τον δικό τους ρυθμό, κάτι που είναι επωφελές, δεδομένου ότι οι περισσότεροι από αυτούς εξισορροπούν πολλαπλά καθήκοντα, φόρτο εργασίας και προθεσμίες.

Το χαμηλό κόστος: Βασικό πλεονεκτήματα του e-learning είναι το σχετικά χαμηλό κόστος για τον οργανισμό που αποφασίζει να επενδύσει σε αυτό. Στις μέρες μας, υπάρχουν διαθέσιμες διάφορες λύσεις e-learning και η κάθε εταιρεία είναι σε θέση να επιλέξει εκείνη που ταιριάζει στις ανάγκες της και ανταποκρίνεται στους οικονομικούς πόρους της. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για εταιρείες με εκατοντάδες ή χιλιάδες υπαλλήλους που πρέπει να εκπαιδευτούν σε κοινές δεξιότητες ή πολιτικές, καθώς η κλιμάκωση μειώνει σημαντικά το κόστος ανά άτομο.

Η απόδοση της επένδυσης και το άμεσο όφελος: Λόγω της φύσης τους, το όφελος για την επιχείρηση είναι απτό και άμεσα εφαρμόσιμο καθώς μία τέτοια εταιρική εκπαίδευση επικεντρώνεται σε πραγματικά ζητήματα. Η επιχείρηση από την πλευρά της πρέπει να είναι σε θέση να υπολογίσει την απόδοση επένδυσης (ROI) της μάθησης. Έτσι, μέσα από τα προγράμματα e-learning αυτό είναι πιο εύκολο να υπολογιστεί καθώς τα αποτελέσματα είναι άμεσα αντιληπτά κατά τη ροή της εργασίας.

Στο ίδιο θέμα, ο Γ. Αράπογλου επισημαίνει ότι η χρήση του e-learning ευνοεί τον εργαζόμενο εξασφαλίζοντάς του μια σειρά από πλεονεκτήματα κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος απαριθμεί τα εξής:

  • «Ευελιξία και ευκολία, καθώς το υλικό είναι διαθέσιμο οποιαδήποτε ώρα και από οπουδήποτε θελήσει να μελετήσει ο εργαζόμενος χωρίς κάποιο περιορισμό στο μέσο (PC, mobile, tablet).
  • Προσωπική βελτίωση, μπορεί να επιλέξει μαθήματα που επιθυμεί και είτε θα βοηθήσουν στην προαγωγή του, είτε θα προσθέσουν νέες ικανότητες, είτε ακόμη και νέες γνώσεις που ενδιαφέρεται να αποκτήσει.
  • Δια βίου μάθηση, καθώς μπορεί ο εργαζόμενος να μελετά και συνεχώς να μαθαίνει, παρόλο που έχει ολοκληρώσει τις βασικές σπουδές του και επιλέγει τρόπους εξειδίκευσης και βελτίωσης συγκεκριμένων τομέων.
  • Διαδραστικότητα – Αυτό-αξιολόγηση, όπου ο εργαζόμενος μέσω της εκπαίδευσης μπορεί να αξιολογήσει τον εαυτό του και να αναγνωρίσει το επίπεδό του, εντοπίζοντας τους τομείς βελτίωσης.
  • Time Management, καθώς ο εκπαιδευόμενος καλείται να διαχειριστεί αποτελεσματικά τον χρόνο του και να εμπλουτίσει τις γνώσεις του».

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, οι κυριότερες τάσεις που αφορούν στη διαχείριση του ταλέντου και την ανάπτυξή του μέσω της μάθησης αποτυπώνονται στα εξής:

1 Η καλλιέργεια soft skills είναι #1 προτεραιότητα

Στην εποχή της αυτοματοποίησης, οι τεχνικές δεξιότητες κρίνονται απαραίτητες. Ο ρυθμός με τον οποίο συμβαίνουν, όμως, οι αλλαγές τροφοδοτεί τη ζήτηση για στελέχη με κριτική σκέψη, προσαρμοστικότητα, επικοινωνία και ηγετική φυσιογνωμία. Όπως η τεχνολογία εξελίσσεται, τα soft skills παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση για να ωθήσουν ανθρώπους και επιχειρήσεις σε ανάπτυξη.

2 Ισορροπία ανάμεσα στις σημερινές προκλήσεις και τις μελλοντικές ανάγκες

Η έρευνα έδειξε ότι η βασική προτεραιότητα των talent developers είναι η ανάπτυξη των εργαζομένων βάσει των σημερινών αναγκών. Από την άλλη μεριά, executives και επικεφαλής ομάδων φαίνεται να ανησυχούν περισσότερο για το πώς ένα στέλεχος είναι σε θέση να αναγνωρίσει τις τάσεις της αγοράς για την πρόληψη σε μελλοντικό χρόνο των εσωτερικών κενών στις δεξιότητες. Αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ οι ηγέτες κατέταξαν αυτή την τάση ως δεύτερη προτεραιότητα στις πρωτοβουλίες learning & development, οι talent developers την επέδειξαν χαμηλότερα ως προς την εστίαση της προσοχής τους (#6 προτεραιότητα).

3 Η άνθιση του digital επηρεάζει την εκπαίδευση και ανάπτυξη

Το 58% των συμμετεχόντων προτιμά να μαθαίνει με βάση τον δικό του ρυθμό, το 68% προτιμά να μαθαίνει στον εργασιακό χώρο ενώ το 49% επιλέγει να μάθει όταν προκύψει συγκεκριμένη ανάγκη. Ταυτόχρονα, οι talent developers αναγνωρίζουν όλο και πιο πολύ τη δυναμική που έχει το digital learning έτσι ώστε να σχεδιάσουν προγράμματα που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού. Έχοντας υπόψη τη συνύπαρξη διαφορετικών γενεών στον εργασιακό χώρο και τις ανάγκες που γεννιούνται, η αξία των e-learning προγραμμάτων είναι πιο ορατή από ποτέ καθώς μπορούν να προσφέρουν πιο άμεση επίλυση στις ανάγκες και να παρέχουν πιο ενδιαφέρον περιεχόμενο. Μάλιστα, τα οφέλη που προκύπτουν αφορούν τόσο το ίδιο το περιεχόμενο της μάθησης όσο και τη δυνατότητα μέτρησης της επιτυχίας μίας τέτοιας κατάρτισης. Οι talent developers επίσης παρακολουθούν τις βασικές τάσεις της αγοράς όπως το «microlearning» αλλά και το «just-in-time learning» για την καλύτερη υποστήριξη του σύγχρονου εργαζομένου.

4 Η εύρεση χρόνου εκ μέρους των εργαζομένων να συμμετέχουν σε προγράμματα μάθησης αποτελεί τη #1 πρόκληση

Το 94% των εργαζόμενων δήλωσε ότι αν η εταιρεία επενδύει στην εξέλιξή του, τότε είναι πιο πιθανό να παραμείνει στον οργανισμό. Ωστόσο, η βασική αιτία που οι εργαζόμενοι ανέφεραν ότι τους αποτρέπει από το να συμμετέχουν αλλά και να είναι engaged σε όποιο πρόγραμμα μάθησης, είναι η έλλειψη χρόνου. Για αυτό τον λόγο, είναι ουσιώδες η επιχείρηση να βρει το σημείο τομής μεταξύ της ίδιας και των στελεχών, ευθυγραμμίζοντας τις ευκαιρίες ανάπτυξης που προσφέρει με τις προσδοκίες τους, και να τους δεσμεύσει αξιοποιώντας τις πλατφόρμες που ήδη χρησιμοποιούν. H παράδοση της εκπαίδευσης σε πολλαπλές πλατφόρμες, όπως για παράδειγμα τα κινητά τηλέφωνα, μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη της «κρίσης χρόνου» για τους πολυάσχολους υπαλλήλους.

5 Οι managers οφείλουν να υποστηρίζουν τη διαδικασία μάθησης

Ο ρόλος των managers είναι ζωτικής σημασίας στη διαμόρφωση του employee experience, για το οποίο όλο και πιο συχνά γίνεται λόγος. Σύμφωνα με το 56% των εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνα, είναι κρίσιμο ο εκάστοτε manager να καθοδηγεί την ομάδα του έτσι ώστε να ολοκληρώσει συγκεκριμένα μαθήματα που θα συμβάλουν στην απόκτηση ή/και τη βελτίωση των δεξιοτήτων των μελών της.

 

Αποσπασμα από το περιοδικο HR Professional
Γιάννης Αράπογλου, Γενικός Διευθυντής, e-Learning Solutions Architect, WIDE Services

HR Professional (T. 160)